DMCA.com Protection Status

Latest Popular Powerful Hanuman Chalisa Lyrics 2024

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Latest Popular Powerful Hanuman Chalisa Lyrics 2024

Hanuman Chalisa is a Hindu devotional hymn dedicated to Lord Hanuman. It is believed to have been composed by the poet Tulsidas in the 16th century and is widely recited and chanted by devotees of Hanuman.

“Latest Popular Powerful Hanuman Chalisa Lyrics 2024” Song Info
Singer Sai Charan Bhaskaruni

Latest Popular Powerful Hanuman Chalisa Lyrics 2024

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics In Telugu

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర
రామదూత అతులిత బలధామా
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా

మహావీర విక్రమ బజరంగీ
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ
కాంచన బరన విరాజ సువేసా
కానన కుండల కుంచిత కేశా

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై
శంకర సువన కేసరీనందన
తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర
రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర
ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా
రామ లఖన సీతా మన బసియా

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా
వికటరూపధరి లంక జరావా
భీమరూపధరి అసుర సంహారే
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే

లాయ సజీవన లఖన జియాయే
శ్రీ రఘువీర హరవి ఉర లాయే

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ

సహస వదన తుమ్హరో యశగావై
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా
నారద శారద సహిత అహీశా

యమ కుబేర దిక్పాల జహా తే
కవి కోవిద కహి సకే కహా తే
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ
లీల్యో తాహి మధురఫల జానూ

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే

రామ దులారే తుమ రఖవారే
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా
తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై
తీనో లోక హాంక తే కాంపై
భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై
మహావీర జబ నామ సునావై

నాశై రోగ హరై సబ పీరా
జపత నిరంతర హనుమత వీరా
సంకట సే హనుమాన ఛుడావై
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా
ఔరు మనోరథ జో కోయీ లావై
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే
అసుర నికందన రామ దులారే

అష్టసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా
అసబర దీన జానకీ మాతా
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర

తుమ్హరే భజన రామ కో బావై
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై
అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ
జహా జన్మ హరిభక్త కహాయీ

ఔరు దేవతా చిత్త న ధరయీ
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ
సంకట కటై మిటై సబ పీరా
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ
యహ శత బార పాఠ కర కోయీ
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా
తులసీదాస సదా హరి చేరా
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా

Powerful Hanuman Chalisa Song Lyrics English

Jai Hanuman gyan gun sagar

Jai Kapis tihun lok ujagar

Ram doot atulit bal dhama

Anjaani putra Pavan sut nama

Mahabir Bikram Bajrangi

Kumati nivar sumati ke sangi

Kanchan varan viraj subesa

Kanan kundal kunchit kesa

Hath vajra aur dhvaja viraje

Kaandhe moonj janeyu saje

Shankar suvan kesri nandan

Tej pratap maha jag vandan

Vidyavan guni ati chatur

Ram kaj karibe ko aatur

Prabu charitra sunibe ko rasiya

Ram Lakhan Sita man basiya

Sukshma roop dhari siyahi dikhava

Vikat roop dhari lank jarava

Bhima roop dhari asur sanghare

Ramachandra ke kaj sanvare

Laye Sanjivan Lakhan jiyaye

Shri Raghuvir harashi ur laye

Raghupati kinhi bahut badai

Tum mam priye Bharat hi sam bhai

Sahas badan tumharo yash gaave

Asa kahi Shripati kanth lagaave

Sankadhik Brahmadi Muneesa

Narad Saarad sahit Aheesa

Yam Kuber Digpaal jahan te

Kavi Kovid kahi sake kahan te

Tum upkar Sugreevahin keenha

Ram milaye rajpad deenha

Tumharo mantra Vibheeshan maana

Lankeshwar bhaye sab jag jana

Yug sahastra jojan par Bhanu

Leelyo tahi madhur phal janu

Prabhu mudrika meli mukh mahee

Jaladhi langhi gaye achraj nahee

Durgam kaj jagath ke jete

Sugam anugraha tumhre tete

Ram dwaare tum rakhvare

Hoat na agya binu paisare

Sub sukh lahae tumhari sar na

Tum rakshak kahu ko dar naa

Aapan tej samharo aapai

Teenhon lok hank te kanpai

Bhoot pisaach nikat nahin aavai

Mahavir jab naam sunave

Nase rog harae sab peera

Japat nirantar Hanumant beera

Sankat te Hanuman chudavae

Man kram vachan dhyan jo lavai

Sab par Ram tapasvee raja

Tin ke kaj sakal Tum saja

Aur manorath jo koi lavai

Soi amit jeevan phal pavai

Charon jug partap tumhara

Hai persidh jagat ujiyara

Sadhu Sant ke tum rakhware

Asur nikandan Ram dulhare

Ashta sidhi nav nidhi ke dhata

As var deen Janki mata

Ram rasayan tumhare pasa

Sada raho Raghupati ke dasa

Tumhare bhajan Ram ko pavai

Janam janam ke dukh bisraavai

Anth kaal Raghuvir pur jayee

Jahan janam Hari Bakht Kahayee

Aur Devta chit na dharahi

Hanumanth sehi sarve sukh karehi

Sankat kate mite sab peera

Jo sumirai Hanumat balbeera

Jai Jai Jai Hanuman Gosayin

Kripa karahu Gurudev ki nyahin

Jo sat bar path kare kohi

Chutahi bandhi maha sukh hohi

Jo yah padhe Hanuman Chalisa

Hoye siddhi sakhi Gaurisa

Tulsidas sada hari chera

Keejai nath hridaye mein dera

Pavan tanay sankat harana, Mangal moorati roop I

Ram Lakhan Sita sahit, Hridaya basahu sur bhoop II

Watch Powerful HANUMAN CHALISA Video Song 

1.Teja Sajja Actor Additional Information:

Teja Sajja, born on 23 August 1995, is an Indian actor primarily known for his work in the Telugu film industry. Let’s explore his journey:

 • Early Career as a Child Artist:
  • Teja made his entry into Tollywood as a child artist and acted in more than 50 movies.
  • Notably, he appeared in films produced by C. Aswani Dutt under Vyjayanthi Movies.
  • Some of his early roles included:
   • “Choodalani Vundi” (1998)
   • “Kalisundam Raa” (2000)
   • “Tagore” (2003)
   • And many more alongside leading actors from Telugu cinema.
 • Transition to Adult Roles:
  • As an adult, Teja had a supporting role in “Oh! Baby” (2019).
  • He made his debut as a lead actor in 2021 with the film “Zombie Reddy”, which became the first zombie film in Telugu cinema and received positive reviews from critics.
 • Recent Projects:
  • Teja starred in “Ishq: Not a Love Story” alongside Priya Prakash Varrier.
  • He completed his first Sci-fi romantic film named “Adbhutham” alongside Shivani Rajashekar, which had a direct OTT release on Hotstar.
  • Teja’s next feature is the superhero film “Hanu Man”, where he collaborates again with director Prasanth Varma.

Teja Sajja’s journey from being a child artist to a lead actor showcases his versatility and growth in the industry.

Here are some interesting facts about Teja Sajja, the talented actor from the Telugu film industry:

 1. Early Start as a Child Artist:
  • Teja began his career as a child actor and appeared in more than 50 movies.
  • Notable films include “Kalisundam Raa”“Tagore”, and “Choodalani Vundi”.
  • He worked alongside leading actors like VenkateshChiranjeevi, and Prabhas.
 2. Transition to Lead Roles:
  • Teja made his debut as a lead actor in “Zombie Reddy” (2021).
  • His performance in the film received positive reviews.
 3. Superhero Role in “Hanu-Man”:
  • Teja plays the lead role of Hanumanthu in the 2024 Telugu superhero film “Hanu-Man”.
  • The film explores the story of a man who gains the power of Lord Hanuman to save his village.
 4. Training in Martial Arts and Horse Riding:
  • Teja is trained in martial arts and horse riding.
  • His dedication to physical training adds authenticity to his roles.
 5. Cover Star on Filmfare Magazine:
  • In 2023, Teja was featured on the cover of Filmfare magazine.
 6. Favorite Indian Superhero Films:
  • Teja’s favorite superhero films include “Koi Mil Gaya”“Krrish”, and “Minnal Murali”.
 7. Alcohol and Smoking:
  • He doesn’t drink alcohol or smoke cigarettes.
 8. Educational Background:
  • Teja studied BBA at Muffakham Jah College of Engineering and Technology.
 9. Family Ties:
  • His father, Ramakrishna Sajja, worked at Divis Laboratories.
  • His elder brother, Krishna Kireeti Sajja, is an assistant logistics manager at Divis Laboratories.

Teja Sajja’s journey from a child artist to a lead actor showcases his versatility and commitment to the craft.

2.HanuMan Movie Additional Information:

“Hanu-Man” (also marketed as HanuMan) is a 2024 Indian Telugu-language superhero film written and directed by Prasanth Varma and produced by Primeshow Entertainment. The film stars Teja Sajja in the title role, alongside Amritha Aiyer as the lead female character. Other notable cast members include Varalaxmi SarathkumarSamuthirakaniVinay RaiVennela Kishore, and Raj Deepak Shetty in important supporting roles.

Here are the key details about the movie:

 • Plot Summary:
  • The film is set in the fictional village of Anjanadri.
  • It follows the story of Hanumanthu, who gains the power of Lord Hanuman to save the people of Anjanadri.
  • Hanumanthu faces off against Michael after coming in contact with a mysterious gem.
 • Production Details:
  • Principal photography commenced in Hyderabad and was wrapped up by mid-April 2023.
  • The film has music composed by GowraHari and Anudeep Dev.
  • Cinematography by Dasaradhi Sivendra.
  • Visual effects supervised by Venkat Kumar Jetty.
  • Editing by Sai Babu Talari.
 • Release and Reception:
  • “Hanu-Man” was released on 12 January 2024, coinciding with the festival of Sankranti.
  • The film received positive reviews from critics, praising Prasanth Varma’s direction, screenwriting, cast performances, visualization of Lord Hanuman, background score, VFX, production design, and action sequences.
  • It broke several box office records for a Telugu film, grossing over ₹330 crore (US$41 million) worldwide.

“Hanu-Man” emerges as the highest-grossing Telugu film of 2024 and the second highest-grossing Indian film of 2024. It marks the first installment of the Prasanth Varma Cinematic Universe (PVCU).

Here are some memorable scenes from the 2024 Telugu superhero film “Hanu-Man”:

 1. Anjanadri’s Bird-Eye View:
  • The visuals of Anjanadri, the fictional village, are spectacular. White doves fly over the lush-green village situated at a hilltop, facing a huge mountain-cut idol of Lord Hanuman, and divided by a river. This breathtaking view sets the tone for the film.
 2. Bullets Creating an Image of Lord Ram:
  • In a powerful scene, bullets fired during a confrontation create an image of Lord Ram. The symbolism and visual impact of this moment are praise-worthy.
 3. Impact on Audience:
  • A viral video showed a woman so absorbed in the movie that she started shaking and fell from her seat. This demonstrates the emotional impact “Hanu-Man” had on the audience.

These scenes contribute to the film’s unique storytelling and visual appeal. “Hanu-Man” combines action, drama, and mythology, making it a memorable cinematic experience.

Sharing Is Caring:

Leave a comment