DMCA.com Protection Status

Mallika Mallika Lyrics Shaakuntalam 2024

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Mallika Mallika Lyrics Shaakuntalam 2024

Mallika Mallika Lyrics from Shaakuntalam is brand new Telugu song sung by Ramya Behara while this latest song is featuring Samantha. Mallika Mallika song lyrics are penned down by Chaitanya Prasad while music is given by Mani Sharma and video has been directed by Gunasekhar.

 

“Mallika Mallika Lyrics Shaakuntalam 2024” Song Info

Song Mallika Mallika
Movie Shaakuntalam
Singer Ramya Behara
Lyrics Chaitanya Prasad
Music Mani Sharma
Starring Samantha
Label Tips Music

Mallika Mallika Lyrics Shaakuntalam 2024

Mallika Mallika Song Lyrics in Telugu

మల్లికా మల్లికా… మాలతీ మాలికా
చూడవా చూడవా… ఏడి నా ఏలికా
మల్లికా మల్లికా… మాలతి మాలికా
చూడవా చూడవా… ఏడి నా ఏలిక

హంసికా హంసికా… జాగునే సేయకా
పోయిరా పోయిరా… రాజుతో రా ఇక
అతనికో కానుక… ఈయనా నేనిక
వలపుకే నేడొక… వేడుక కాగా

మహ నీలవేణి పూచే పూల ఆమని
రాజే చెంత చేరా.. రాజ్యాన్నేలు మా రాణి
మునుల ఘనుల మన వనసీమ
మరుని శరము పరమా
మధుర సుధల సుమమా, ఆ ఆ
మనసు నిలుపతరమా

స్వప్నికా చైత్రికా
నా ప్రియ నేత్రికా
చూడవా చూడవా
ఏడి నా ఏలికా

సాగుమా మేఘమా, (మేఘమా)
సాగుమా మేఘమా… స్వామినే చేరుమా
వానలే వీణలై… మా కథే పాడుమా
నీ చెలీ నెచ్చెలీ… చూలు దాల్చిందని
శీఘ్రమే రమ్మని… మార్గమే చూపుమా

మిల మిలా మెరిసెలే శారదాకాశమే
వెలవెలా వెన్నెలై… వేగే మా ప్రేమే
తార తోరణాలై తీర్చే నింగి దారులే
నేలే పాలపుంతై నింపే ప్రేమ దీపాలే

మరుల విరుల రసఝరి లోనా
మనసు తడిసె లలనా
అమల కమల నయనా
తెలిసె హృదయ తపనా
ఆకులో ఆకునై… ఆశ్రమ వాసివై
ఆశగా చూడనా… ఆతని రాకకై

ఓ చెలి ఓ చెలీ… ఎందుకే ఈ చలి
భూతలం నా మది… శీతలం అయినది
మంచులే ముంచిన… ఎంత వేధించినా
ఆతని అంశనే… వెచ్చగా దాచని
శిశిరమే ఆశలా… ఆకులే రాల్చిన
చిగురులే వేయగా చైత్రమే కానా

హేమంతాలు ఏలా… సీమంతాల వేళలో
చిందే ఏలా బాల… వాసంతలే నీలోనా
నెలలు గడచినవి నెలబాల
కదలి కడలి అలలా
అమర విమల సుమమా
సుగుణ మణిని కనుమా

కన్నులే వేచేలే… కాయలే కాచేలే
ఆశగా చూడగా… ఆతని రాకకై

Mallika Mallika Song Lyrics in English

Mallika Mallika… Malathi Mallika
Choodava Choodavaa… Yedi Naa Elika
Mallika Mallika… Malathi Mallika
Choodava Choodavaa… Yedi Naa Elika

Hamsika Hamsika Jaagune Seyakaa
Poyiraa Poyira… Rajutho Raa Ika
Athaniko Kaanuka… Eeyanaa Nenika
Valapuke Nedoka Veduka Kaagaa

Mahaa Neelaveni Pooche Poola Aamani
Raaje Chentha Cheraa… Raajyaannelu Maa Rani
Munula Ghanula Mana Vana Seema
Maruni Sharamu Paramaa
Madhura Sudhala Sumamaa Aa
Manasu Nilupa Taramaa

Swapnika Chaitrika
Naa Priya Nethrika
Choodavaa Choodavaa
Edi Naa Elikaa

Saagumaa Meghama, Meghamaa
Saaguma Meghama… Swamy’Ne Cherumaa
Vaanale Veenalai Maa Kathe Paadumaa
Nee Cheli Nechheli Choolu Daalchindhani
Sheeghrame Rammani Maargame Choopuma

Mila Mila Merisele Saradaakaashame
Vela Vela Vennelai Vege Maa Preme
Taara Toranaalai Teerche Ningi Daarule
Nele Paalapunthai Nimpe Prema Deepaale

Marula Virula RasaJhari Lonaa
Manasu Tadise Lalanaa
Amala Kamala Nayanaa
Telise Hrudaya Tapanaa
Aakulo Aakunai Aashrama Vaasivai
Aashagaa Choodanaa Aathani Raakakai

O Cheli O Cheli Enduke Ee Chali
Bhoothalam Naa Madhi… Sheethalam Ayinadhi
Manchule Munchina Entha Vedhinchinaa
Aathani Amshane Vechhaga Daachani
Sisirame Aashalaa Aakule Raalchina
Chigurale Veyagaa Chaithrame Kaanaa

Hemanthaalu Elaa… Seemanthaala Velalo
Chindhe Yelaa Baala Vaasanthaale Neelona
Nelalu Gadachinavi Velabaala
Kadhali Kadali Alalaa
Amara Vimala Sumamaa
Suguna Manini Kanumaa

Kannule Vechele
Kaayale Kaachele
Aashagaa Choodagaa
Aathani Raakakai

Watch Mallika Mallika Lyrical Video Song – Shaakuntalam 2024

Shaakuntalam Movie Additional Information:

Shaakuntalam: A Tale of Love, Destiny, and Mythical Splendor

!Shaakuntalam

Shaakuntalam, directed by Gunasekhar, is an enchanting Indian historical romance film that weaves together elements of mythology, love, and destiny. Set against the backdrop of ancient India, this cinematic masterpiece brings to life the timeless love story of King Dushyantha and Shakuntala, daughter of sage Vishwamitra and celestial nymph Menaka.

The Mythical Origins:

 • Shakuntala, born in an ashram and raised by sage Kanva, possesses an otherworldly beauty and grace.
 • King Dushyant, heir to the Puru dynasty, encounters Shakuntala in the forest. Their love blossoms, leading to a secret marriage.
 • However, fate intervenes when a sage’s curse causes Dushyant to forget Shakuntala entirely.

The Grandeur of Kashmir and the Puru Dynasty:

 • The film transports us to the ancient times of Kashyapa Kanumalu (Kashmir) and the Puru Dynasty.
 • Spectacular visuals capture the lush landscapes, palaces, and mythical elements of this era.

The Cast:

 • Samantha Ruth Prabhu portrays the apsara-like Shakuntala, infusing her character with vulnerability and strength.
 • Dev Mohan embodies King Dushyantha, torn between love and destiny.
 • The ensemble cast includes Mohan BabuAllu ArhaAditi BalanGautamiSachin Khedekar, and Ananya Nagalla.

Music:

 • The soul-stirring music by Mani Sharma adds depth to the narrative.
 • The title track resonates with emotions, echoing the passion and longing of Shakuntala.

Director Gunasekhar’s Comeback:

 • After an eight-year hiatus, Gunasekhar returns with this ambitious project.
 • His vision brings the Mahabharata’s lesser-known love story to the forefront.

Critical Reception:

 • The film has garnered attention for its grand scale, captivating performances, and mythical elements.
 • While some praise its authenticity and emotional depth, others critique its pacing and character development.

Conclusion:

Shaakuntalam invites us to explore love, destiny, and the enduring power of memory. As Shakuntala fights to reclaim her identity, we witness a tale that transcends time—a reminder that love, once forgotten, can be rekindled by destiny’s hand.

For those seeking a cinematic experience steeped in mythology and romance, Shaakuntalam promises an unforgettable journey.

Sharing Is Caring:

Leave a comment